รายงานตัวชี้วัด ประจำปี

รายการตัวชี้วัด

ลำดับ รายการ เป้าหมาย 2557 2558 2559 2560 2561 2562
1 การดูแลผู้ป่วย->[การติดเชื้อในโรงพยาบาล]
การติดเชื้อในโรงพยาบาล
< 2 : 1000 วันนอน 0.05 2.07 0.25 0.36 0.14 0.10
2 การดูแลผู้ป่วย->[การติดเชื้อในโรงพยาบาล]
การเกิด Neonatal sepsis
< 50 : 1000 การเกิดมีชีพ 101.00 51.20 21.39 33.37 28.57 7.85
3 การดูแลผู้ป่วย->[การติดเชื้อในโรงพยาบาล]
การเกิดหลอดเลือดดำส่วนปลายอักเสบจากการให้สารน้ำ
< 0.5 : 1000 line Day 0.14 0.19 0.44 0.27 0.19 0.25
4 การดูแลผู้ป่วย->[การติดเชื้อในโรงพยาบาล]
การติดเชื้อของแผลฝีเย็บ
= 0 : ร้อยละ 0.46 0.29 0.00 0.57 0.51 0.38
5 การดูแลผู้ป่วย->[การติดเชื้อในโรงพยาบาล]
การติดเชื้อที่สะดือของทารกแรกเกิดที่อายุต่ำกว่า 30วัน
= 0 : ร้อยละ 0.00 0.20 0.00 0.00 0.11 0.00
6 การดูแลผู้ป่วย->[การติดเชื้อในโรงพยาบาล]
การใช้ alcohol hand rubของหอผู้ป่วยใน1และหอผู้ป่วยใน2
< 276 : 1000 pt day 227.60 381.72 208.93 198.07 381.10 392.41
7 การดูแลผู้ป่วย->[การติดเชื้อในโรงพยาบาล]
การล้างมือตามหลัก My 5 moments
> 75 : ร้อยละ 70.28 72.66 75.02 74.10 80.24 70.72
8 การดูแลผู้ป่วย->[การติดเชื้อในโรงพยาบาล]
การใช้ PPE เหมาะสม
> 90 : ร้อยละ 92.78 94.02 92.16 92.42 95.78 92.27
9 การดูแลผู้ป่วย->[การติดเชื้อในโรงพยาบาล]
การเกิดอุบัติเหตุจากการสัมผัสเลือด/สารคัดหลั่งขณะปฏิบัติงาน
= 0 : ร้อยละ 4.52 1.29 1.26 0.97 0.96 0.54
10 การดูแลผู้ป่วย->[ผู้ป่วยนอก]
ผู้ป่วยมีอาการทรุดลงขณะรอตรวจที่ OPD
< 0.5 : 1000 ครั้งบริการ 34.18 19.10 44.58 7.45 2.37
11 การดูแลผู้ป่วย->[ความพร้อมสำหรับภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน]
ผู้ป่วยฉุกเฉินและวิกฤติที่เริ่มได้รับปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินภายใน 4 นาที
> 90 : ร้อยละ 95.20 100.00 100.00 100.00 100.00 95.28
12 การดูแลผู้ป่วย->[มิติการเข้าถึง]
ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยที่ OPD
< 120 : นาที 134.25 121.32 93.09 85.35 83.24 90.22
13 การดูแลผู้ป่วย->[มิติการเข้าถึง]
ผู้ป่วย STEMI มาถึงโรงพยาบาลภายใน 180 นาที และได้รับยาละลายลิ่มเลือด (Onset to needle < 180 min)
> 60 : ร้อยละ 33.33 66.67 60.00 84.00 85.18 83.33
14 การดูแลผู้ป่วย->[มิติการเข้าถึง]
การเข้าถึง Golden period ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
> 40 : ร้อยละ 27.11 17.24 47.60 64.30 63.35
15 การดูแลผู้ป่วย->[มิติการเข้าถึง]
ผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการ
> 60 : ร้อยละ 52.59 59.63 70.18 79.15 90.44 96.20
16 การดูแลผู้ป่วย->[มิติการเข้าถึง]
ประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน
> 90 : ร้อยละ 53.00 77.33 86.11 87.10 95.56 86.40
17 การดูแลผู้ป่วย->[มิติการเข้าถึง]
ประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
> 90 : ร้อยละ 52.49 78.40 89.62 95.75 96.30 86.61
18 การดูแลผู้ป่วย->[มิติการดูแลต่อเนื่อง]
ผู้ป่วยStroke ที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายภาพบำบัดมีอาการดีขึ้น (วัดจาก Barthel Activity of Daily li ving index)
> 80 : ร้อยละ 85.83 89.13 90.72 92.92 92.54 96.00
19 การดูแลผู้ป่วย->[มิติการดูแลต่อเนื่อง]
การกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยวัณโรค
< 2 : ร้อยละ 2.00 1.56 0.00 1.58 2.46 0.02
20 การดูแลผู้ป่วย->[มิติการดูแลต่อเนื่อง]
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการติดตามเยี่ยมตามเกณฑ์ที่กำหนด
> 90 : ร้อยละ 81.16 87.80 81.63 88.23 86.50 82.69
21 การดูแลผู้ป่วย->[มิติการดูแลต่อเนื่อง]
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมาตามนัด
> 70 : ร้อยละ 75.21 77.70 75.55 76.20 76.96 84.48
22 การดูแลผู้ป่วย->[มิติการดูแลต่อเนื่อง]
ผู้ป่วยโรคเบาหวานมาตามนัด
> 70 : ร้อยละ 88.84 88.95 89.80 87.30 86.63 78.80
23 การดูแลผู้ป่วย->[มิติการดูแลต่อเนื่อง]
ผู้ป่วย ARV Clinic มาตามนัด
> 85 : ร้อยละ 92.30 91.00 91.60 85.71 90.90 87.92
24 การดูแลผู้ป่วย->[มิติการดูแลต่อเนื่อง]
ผู้ป่วย Warfarin Clinic ขาดนัด
< 2 : ร้อยละ 14.39 1.84 6.06
25 การดูแลผู้ป่วย->[มิติการดูแลต่อเนื่อง]
ความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วย วัณโรค
> 95 : ร้อยละ 96.15 87.50 85.40 82.00 91.66
26 การดูแลผู้ป่วย->[มิติการดูแลต่อเนื่อง]
ARV success rate ในผู้ป่วยเอดส์ ผู้ใหญ่
> 95 : ร้อยละ 91.60 95.20 92.71 99.33 88.29 93.67
27 การดูแลผู้ป่วย->[มิติความเหมาะสมในการดูแล]
การปฏิเสธรับยา SK ในผู้ป่วย STEMI
< 2 : ร้อยละ 0.00 5.00 0.00 0.00 4.74 0.00
28 การดูแลผู้ป่วย->[มิติความเหมาะสมในการดูแล]
ผู้ป่วย Stroke Fast tract ปฏิเสธนำตัวส่งต่อ รพ.แม่ข่าย เพื่อรับยา rt-PA
< 10 : ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 การดูแลผู้ป่วย->[มิติความเหมาะสมในการดูแล]
ผู้ป่วย STEMI fast track ได้รับ SK ภายใน 30 นาที
> 60 : ร้อยละ 0.00 0.00 10.00 30.80 41.90 38.89
30 การดูแลผู้ป่วย->[มิติความเหมาะสมในการดูแล]
การส่งต่อ Severe sepsis /Septic shock
> 90 : ร้อยละ 100.00 86.96 87.50 100.00 96.97 66.38
31 การดูแลผู้ป่วย->[มิติความเหมาะสมในการดูแล]
ความพึงพอใจในการจัดการความปวด
> 80 : ร้อยละ 82.76 83.45 85.27 82.51 85.35 87.25
32 การดูแลผู้ป่วย->[มิติความเหมาะสมในการดูแล]
ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
> 80 : ร้อยละ 89.86 81.41 83.67 78.48 86.55
33 การดูแลผู้ป่วย->[มิติความเหมาะสมในการดูแล]
ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน
> 80 : ร้อยละ 81.67 92.23 60.31 67.14 81.55
34 การดูแลผู้ป่วย->[มิติประสิทธิผลในการดูแล]
ผู้ป่วย STEMI เสียชีวิต
< 10 : ร้อยละ 0.00 5.00 20.00 8.70 4.80 4.55
35 การดูแลผู้ป่วย->[มิติประสิทธิผลในการดูแล]
ผู้ป่วย Non STEMI เสียชีวิต
> 80 : ร้อยละ 87.80 77.60 68.80 70.70 86.20 77.70
36 การดูแลผู้ป่วย->[มิติประสิทธิผลในการดูแล]
ผู้ป่วย Stroke fast track ได้รับส่งต่อภายใน 60 นาที
< 5 : ร้อยละ 0.00 1.26 4.94 2.67 0.00
37 การดูแลผู้ป่วย->[มิติประสิทธิผลในการดูแล]
ผู้ป่วย Sepsis เสียชีวิตภายหลังส่งต่อใน 48 ชั่วโมง
< 20 : ร้อยละ 4.10 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00
38 การดูแลผู้ป่วย->[มิติประสิทธิผลในการดูแล]
การเกิดภาวะ Shock ในกลุ่มผู้ป่วย Post partum hemorrhage
< 20 : ร้อยละ 28.57 55.55 25.00 10.52 14.81 7.70
39 การดูแลผู้ป่วย->[มิติประสิทธิผลในการดูแล]
ผู้ป่วย Preeclampsia เกิดภาวะ ชักหลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
= 0 : คน 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 การดูแลผู้ป่วย->[มิติประสิทธิผลในการดูแล]
ผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/mm/1.73 m2/yr
> 60 : ร้อยละ 56.00 59.64 57.63 64.77 62.93 59.41
41 การดูแลผู้ป่วย->[มิติประสิทธิผลในการดูแล]
ผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ (HbA1c ครั้งสุดท้าย<7% หรือ FBS?70-?130 mg/dl2 ครั้งสุดท้ายติดต่อกัน)
> 40 : ร้อยละ 41.69 52.57 29.75 32.56 34.64 25.82
42 การดูแลผู้ป่วย->[มิติประสิทธิผลในการดูแล]
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้มาตรฐาน (ค่าBP<140/90 mmHg 2 ครั้งสุดท้ายติดต่อกัน)
> 30 : ร้อยละ 32.48 29.77 14.59 23.93 29.47 15.14
43 การดูแลผู้ป่วย->[มิติประสิทธิผลในการดูแล]
ผู้ป่วยติดยาเสพติดที่มาบำบัดแล้วสามารถหยุดเสพได้สำเร็จ
> 70 : ร้อยละ 80.00 100.00 87.50 100.00 100.00
44 การดูแลผู้ป่วย->[มิติประสิทธิภาพในการดูแล]
การ Early detection ในผู้ป่วย Sepsis
> 90 : ร้อยละ 95.00 100.00 100.00 100.00 50.00
45 การดูแลผู้ป่วย->[มิติประสิทธิภาพในการดูแล]
ผู้ป่วย Moderate, severe Head injury ได้รับการส่งต่อภายใน 60 นาที
= 100 : ร้อยละ 96.29 60.00 52.94 100.00
46 การดูแลผู้ป่วย->[มิติประสิทธิภาพในการดูแล]
ผู้ป่วย Severe Sepsis /Septic Shockได้รับการส่งต่อภายใน 1 ชั่วโมงหลังการวินิจฉัย
> 80 : ร้อยละ 65.30 86.96 87.50 100.00 96.97 87.50
47 การดูแลผู้ป่วย->[มิติประสิทธิภาพในการดูแล]
การให้ยาปฏิชีวนะภายใน 1 ชั่วโมงหลังการวินิจฉัย severe sepsis
> 90 : ร้อยละ 100.00 91.30 98.21 100.00 100.00 100.00
48 การดูแลผู้ป่วย->[มิติประสิทธิภาพในการดูแล]
การกลับมารักษาซ้ำภายใน 48 ชั่วโมง
< 1 : ร้อยละ 0.63 0.46 0.51 0.25 0.29 0.16
49 การดูแลผู้ป่วย->[มิติประสิทธิภาพในการดูแล]
ผู้ป่วย COPD re-admission ภายใน 28 วันโดยมิได้วางแผนด้วยโรคเดิม
< 30 : ร้อยละ 21.26 41.95 36.70 36.44 35.56 28.24
50 การดูแลผู้ป่วย->[มิติประสิทธิภาพในการดูแล]
ผู้ป่วย DM re-admission ภายใน 28 วันโดยมิได้วางแผนด้วยโรคเดิม
< 10 : ร้อยละ 2.25 3.60 3.88 5.87 5.68 5.08
51 การดูแลผู้ป่วย->[มิติประสิทธิภาพในการดูแล]
ผู้ป่วย HT re-admission ภายใน 28 วันโดยมิได้วางแผนด้วยโรคเดิม
< 5 : ร้อยละ 0.80 0.00 0.00 0.00 0.40 2.43
52 การดูแลผู้ป่วย->[มิติประสิทธิภาพในการดูแล]
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ได้รับการคัดกรองไต
> 50 : ร้อยละ 40.93 43.19 46.62 41.71 63.76 51.49
53 การดูแลผู้ป่วย->[มิติประสิทธิภาพในการดูแล]
ผู้ป่วยมีอาการทรุดลงขณะรอตรวจที่ OPD
ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR
54 การดูแลผู้ป่วย->[มิติประสิทธิภาพในการดูแล]
Unplan refer ภายหลัง Admit ภายใน 16 ชั่วโมง
< 5 : ร้อยละ 1.03 1.24 0.67
55 การดูแลผู้ป่วย->[มิติประสิทธิภาพในการดูแล]
อัตรามารดาตาย MMR (per 100,000 live birth)
101.00 0.00 106.00 0.00 114.00 0.00
56 การดูแลผู้ป่วย->[มิติประสิทธิภาพในการดูแล]
ผู้ป่วย Head injury เสียชีวิตในโรงพยาบาล หรือ ขณะส่งต่อ
< 5 : ร้อยละ 4.10 1.26 0.00 0.70 0.00 0.00
57 การดูแลผู้ป่วย->[มิติคนเป็นศูนย์กลาง]
ความพึงพอใจผู้ป่วยนอก
> 80 : ร้อยละ 87.52 86.76 86.50 77.55 79.64 73.66
58 การดูแลผู้ป่วย->[มิติคนเป็นศูนย์กลาง]
ความพึงพอใจผู้ป่วยใน
> 80 : ร้อยละ 81.15 81.59 81.59 67.15 83.56 82.79
59 การดูแลผู้ป่วย->[มิติคนเป็นศูนย์กลาง]
ความพึงพอใจในชุมชน
> 80 : ร้อยละ 91.19 81.11 82.50 71.11 80.39 82.18
60 การดูแลผู้ป่วย->[มิติคนเป็นศูนย์กลาง]
ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ
0.36 0.33 0.47 0.52 0.34 0.25
61 การดูแลผู้ป่วย->[มิติคนเป็นศูนย์กลาง]
การตอบสนองข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ
> 80 : ร้อยละ 92.20 92.20 94.40 71.90 100.00 100.00
62 การดูแลผู้ป่วย->[มิติคนเป็นศูนย์กลาง]
ข้อร้องเรียนด้านจริยธรรม
= 0 : ครั้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 การเงิน->[สภาพคล่อง]
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (quick ratio)
> 1 : ร้อยละ 1.95 1.43 2.03 2.83 3.12 4.40
64 การเงิน->[สภาพคล่อง]
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (current ratio)
> 1.5 : ร้อยละ 2.11 1.51 2.21 2.96 3.32 4.59
65 ทรัพยากรบุคคล->[ความผูกพันและความพึงพอใจ]
ความพึงพอใจของบุคลากร
> 70 : ร้อยละ 64.95 69.89 68.88 69.98 66.99 69.89
66 ทรัพยากรบุคคล->[ความผูกพันและความพึงพอใจ]
ความผูกพันของบุคลากร
> 70 : ร้อยละ 67.04 72.47 70.42 75.65 74.55 72.47
67 ทรัพยากรบุคคล->[ความผูกพันและความพึงพอใจ]
ดัชนีความสุข Happinometer Index
ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR
68 ทรัพยากรบุคคล->[ความผูกพันและความพึงพอใจ]
บุคลากรผ่านเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะ
> 80 : ร้อยละ 88.17 87.18 97.83 96.04 95.19 87.18
69 ทรัพยากรบุคคล->[ความผูกพันและความพึงพอใจ]
การเกิดอุบัติเหตุจากการสัมผัสเลือด / สารคัดหลั่งขณะปฏิบัติงาน
= 0 : ร้อยละ 4.52 1.29 1.26 0.97 0.96 0.54
70 ทรัพยากรบุคคล->[ความผูกพันและความพึงพอใจ]
บุคลากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
> 80 : ร้อยละ 83.39 97.73 96.79 96.67 97.00
71 ระบบงานและกระบวนการสำคัญ->[ผู้รับบริการ]
ผู้ป่วยโรค STEMI ได้รับการทำ EKG ภายใน 10 นาที
> 70 : ร้อยละ 50.00 60.00 69.60 73.20 65.22
72 ระบบงานและกระบวนการสำคัญ->[ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
อุบัติการณ์ระบบเครือข่ายล่ม มากกว่า 30 นาที
< 3 : ต่อปี 0.00 2.00 4.00 7.00 2.00 0.00
73 ระบบงานและกระบวนการสำคัญ->[ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
คุณภาพแฟ้มข้อมูล 43 แฟ้ม
> 99 : ร้อยละ 99.89
74 ระบบงานและกระบวนการสำคัญ->[ระบบบริหารคุณภาพและบริหารความเสี่ยง]
อุบัติการณ์ ADE ระดับ E ขึ้นไป
= 0 : ครั้ง 6.00 2.00 0.00 2.00 0.00
75 ระบบงานและกระบวนการสำคัญ->[ระบบยา]
การแพ้ยาซ้ำ
= 0 : ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 ระบบงานและกระบวนการสำคัญ->[ระบบยา]
อุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์จาก High Alert Drug ระดับ E ขึ้นไป
= 0 : ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
77 ระบบงานและกระบวนการสำคัญ->[ระบบยา]
อัตราผู้ป่วยเกิดปฏิกิริยาระดับ E หลังการให้เลือด LPRC Group O
< 2 : ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.21 0.41
78 ระบบงานและกระบวนการสำคัญ->[ระบบบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ]
ข้อผิดพลาดจากการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
< 0.2 : ร้อยละ 0.17 0.14 0.13 0.12 0.09 0.01
79 ระบบงานและกระบวนการสำคัญ->[ระบบบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ]
อุบัติการณ์ในการส่งตรวจซ้ำ กรณีผลการตรวจคลาดเคลื่อน
< 0.1 : ร้อยละ 0.15 0.10 0.10 0.05 0.01 0.01
80 ระบบงานและกระบวนการสำคัญ->[ระบบบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ]
ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ตามระยะเวลาที่กำหนด
> 90 : ร้อยละ 88.64 88.26 90.79 93.53 90.40 92.77
81 ระบบงานและกระบวนการสำคัญ->[ระบบบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ]
ผลการประเมิน EQA
> 3.5 : คะแนแ 3.34 3.41 3.61 3.59 3.58 3.70
82 ระบบงานและกระบวนการสำคัญ->[ระบบบริการตรวจทางรังสีวิทยา]
ข้อผิดพลาดจากกระบวนการถ่ายภาพทางรังสี
< 1 : ร้อยละ 0.19 0.11 0.21 0.26 0.22
83 ระบบงานและกระบวนการสำคัญ->[การบรรลุผลตามกลยุทธองค์กร]
กลุ่มการพยาบาลมีผลผลิตภาพ (Productivity) ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR
84 ระบบงานและกระบวนการสำคัญ->[การบรรลุผลตามกลยุทธองค์กร]
ค่าเฉลี่ย CMI มากกว่า 0.6
ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR
85 การนำองค์กร->[การบรรลุผลตามกลยุทธองค์กร]
ตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาลที่บรรลุเป้าหมาย
> 70 : ร้อยละ 77.40 75.29 67.77 60.00 67.77
86 การนำองค์กร->[การบรรลุผลตามกลยุทธองค์กร]
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่บรรลุตามเป้าหมาย
> 70 : ร้อยละ 72.92 62.35 62.82 60.71 66.15
87 การสร้างเสริมสุขภาพ->[ชุมชน]
หมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
> 90 : ร้อยละ 76.92 76.92 84.62 84.61 92.31 92.31
88 การสร้างเสริมสุขภาพ->[ชุมชน]
ครอบครัวที่มีภาวะสุขภาพดี
> 70 : ร้อยละ 73.64 74.98 73.34 82.00 73.49 70.41
89 การสร้างเสริมสุขภาพ->[ชุมชน]
ผู้ป่วยเรื้อรังมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี
> 80 : ร้อยละ 75.62 80.39 74.17 86.00 81.33 80.25
90 การสร้างเสริมสุขภาพ->[ผู้รับบริการ]
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง HT/DM ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติแล้วไม่ป่วย
> 60 : ร้อยละ 52.86 57.34 60.02 53.02 33.78 25.87
91 การสร้างเสริมสุขภาพ->[สุขภาพบุคลากร]
บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี
> 95 : ร้อยละ 95.47 94.54 92.98 95.48 100.00 95.52
92 การสร้างเสริมสุขภาพ->[สุขภาพบุคลากร]
บุคลากรกลุ่มเสี่ยง HT / DM / BMI เกินเกณฑ์ป่วยเป็นโรค
< 10 : ร้อยละ 9.50 8.20 7.96 9.40 3.00 7.05