แบบฟอร์มขอใช้งาน Internet โรงพยาบาลระแงะ

internet59

ท่านใดที่ต้องการใช้งาน Internet ของโรงพยาบาระแงะ ขอให้ท่านทำการดาวน์โหลด แบบฟอร์ม Register_internet

แล้วส่งมาที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ