ติดต่อ-สอบถาม

หน่วยงานภายใน หมายเลขโทรศัพท์  
โรงพยาบาลระแงะ 073-671287 073-675045
- ห้องผู้อำนวยการ 073-671694
- ห้องธุรการ+fax 073-671408
- งานพัสดุ, งานการเงิน 073-671350
 – ห้องบัตร 073-675389
- ห้องER+FAX 073-672231
- ห้องทันตกรรม 073-671076
- ห้องLAB 073-671762
- ห้องคลอด 073-672238
- ตึกผู้ป่วยใน 1 073-671023
- ตึกผู้ป่วยใน 2 073-671643
- งานยาเสพติด 073-672188
- ห้องประกันสุขภาพ  073-672118
- กลุ่มงานเวชฯ 086-2912954