ประวัติความเป็นมา

  R_webrangae003 R_webrangae004

      แต่เดิมเป็นโรงพยาบาล 10 เตียง สร้างบนพื้นที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 25 ไร่ ในตำบลตันหยงมัส เริ่มเปิดบริการชั่วคราว 1 พฤศจิกายน 2526 และเปิดโรงพยาบาลเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2527 ช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่เปิดบริการด้านรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในอำเภอระแงะ มีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก อัตราการครองเตียงเกิน ร้อยละ 200 เนื่องจากอำเภอระแงะมีประชากรในเขตรับผิดชอบ ประมาณ 120,000 คน รับผิดชอบพื้นที่ 53 หมู่บ้าน ( ขณะนั้นยังไม่ได้แบ่งเขตเป็นอำเภอจะแนะ และอำเภอเจาะไอร้อง ) จึงทำให้การบริการด้วยโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ไม่เพียงพอ จึงได้งบประมาณในปี 2529 ขยายเป็นโรงพยาบาล 30 เตียง เปิดบริการเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ในปี 2530 และมีบริการอาหารผู้ป่วยในด้วยทำให้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนที่มารับบริการ จึงทำให้จำนวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นทุกปี 

R_webjanae002

ใน ปี 2531 และ 2534 ได้เปิดโรงพยาบาลสาขาจะแนะและโรงพยาบาลสาขาเจาะไอร้องตามลำดับ โดยมีแพทย์จากโรงพยาบาลระแงะหมุนเวียนไปตรวจผู้ป่วยนอก เนื่องจากโรงพยาบาลสาขาไม่มีแพทย์ประจำ จึงไม่สามารถให้การบริการผู้ป่วยในได้ ต้องส่งผู้ป่วยหนักเข้ามารักษาที่โรงพยาบาล ระแงะ ต่อมาในปี 2538 และปี 2541 มีแพทย์มาประจำที่โรงพยาบาลจะแนะ และโรงพยาบาลเจาะไอร้อง จึงได้ตัดโอนภารกิจจากโรงพยาบาลระแงะ

hospital

โรงพยาบาลระแงะเปิดให้บริการ เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง มีประชากรในเขตรับผิดชอบ 86,000 คน
อัตรา การครองเตียงผู้ป่วยใน 117% , ผู้ป่วยนอก 241 คน/วัน ทำให้การบริการของโรงพยาบาลไม่เพียงพอ จึงได้งบประมาณขยายบริการเป็นโรงพยาบาล 60 เตียงในปี 2547 การก่อสร้างแล้วเสร็จ เดือนสิงหาคม 2547 เปิดให้บริการวันที่ 1 กันยายน 2547 เป็น 45 เตียง เนื่องจากครุภัณฑ์การแพทย์อยู่ในระหว่างการจัดซื้อและเปิดให้บริการเป็น 60 เตียง เมื่อ 15 ธันวาคม 2547