แบบรายงานข้อมูลงานอนามัยโรงเรียนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลระแงะ2562