ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไปป์ไลน์ อาคารผู้ป่วยใน ๖๐ เตียง

ขอความร่วมมือบุคลากรโรงพยาบาลระแงะทุกท่าน ร่วมกันทำแบบประเมินความเครียดและแบบคัดกรองซึมเศร้า เพื่อประเมินตนเองในภาวะวิกฤต COVID-19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมา โรงพยาบาลระแงะ

รายงานการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคไม่เรื้อรัง (NCD) เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอระแงะ

บทความสุขภาพ

DM

HT

COPD

CKD