จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (HT)รายใหม่ ปี 2559 - 2563