จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)รายใหม่ ปี 2559 - 2562